Πολιτική Επιστροφής

Έχω το δικαίωμα ακύρωσης/ τροποποίησης της παραγγελίας μου;

Διατηρείτε το δικαίωμα να τροποποιήσετε ή/ και να ακυρώσετε την παραγγελία σας, στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει ήδη εκκινήσει η αποστολή της από την αποθήκη της Εταιρείας. Για την τροποποίηση ή ακύρωση της παραγγελίας παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία καλώντας στον τηλέφωνο  (+30) 2107244999, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση orders@argopublications.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας: Οδός Ρηγίλλης, αριθμός 26, Αθήνα, 10674.

 Έχω το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη μεταξύ μας σύμβαση;

Έχετε το δικαίωμα εφόσον είστε καταναλωτής, άρα φυσικό πρόσωπο που δεν ενεργείτε βάσει της τυχόν εμπορικής/ επιχειρηματικής/ επαγγελματικής σας δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 3ε του Ν. 2251/1994 περί της προστασίας του καταναλωτή, να υπαναχωρήσετε από τη μεταξύ μας εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που αποκτήσατε φυσική κατοχή των προϊόντων μας. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να αναφέρετε καμία εξήγηση και κανέναν λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την υπαναχώρηση. Το δικαίωμα αυτό δεν έχουν τα νομικά πρόσωπα. 

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό, θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός του διαστήματος των δεκατεσσάρων (14) ημερών με τους εξής τρόπους:
α) Με τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο (+30) 2107244999, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως  Παρασκευή και ώρες 10:00 π.μ. έως 6:00 μ.μ.
β) Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) στο orders@argopublications.gr
γ) Με αποστολή απλού ταχυδρομείου στην έδρα της Εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Ρηγίλλης, αριθμός 26, 10674. 

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια ρητή δήλωση υπαναχώρησης. 

Σας ενημερώνουμε ότι για την επιστροφή των βιβλίων, αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση στην οποία παραλήφθηκαν, να μην έχει παραβιαστεί η συσκευασία τους καθώς και να υπάρχει η απόδειξη λιανικής τους πώλησης. Η Εταιρεία δεν δέχεται επιστροφές από προσωποποιημένα αντικείμενα. Σημειώνεται ότι τα έξοδα αποστολής στην περίπτωση υπαναχώρησης θα επιβαρύνουν τον πελάτη και όχι την Εταιρεία. 

Οι επιστροφές θα γίνονται στη διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας, ήτοι στην Αθήνα, οδός Ρηγίλλης, αριθμός 26, 10674.

Η επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πραγματοποιείται σε διάστημα 20- 30 ημερών από την παραλαβή των προϊόντων από την Εταιρεία σε τραπεζικό λογαριασμό που μας έχετε υποδείξει. Οφείλετε να γνωστοποιήσετε στην Εταιρεία τα ορθά στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασμού, η οποία αποδεσμεύεται από οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που καταβάλει το ποσό στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που της έχετε δηλώσει. 

Ποια είναι η ευθύνη της Εταιρείας αν το προϊόν έχει πραγματικά ελαττώματα ή ελλείπουν οι συνομολογημένες ιδιότητές του;

Η Εταιρεία ευθύνεται απέναντί σας σύμφωνα τα οριζόμενα στον ΑΚ για την ευθύνη εκπλήρωσης της πώλησης (αρ. 513 επ.), με το δίκαιο προστασίας καταναλωτή καθώς και τα οριζόμενα στην παρούσα μεταξύ μας σύμβαση. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημίες άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή επακόλουθες ή για διαφυγόν κέρδος του αγοραστή, για τυχόν ζημία στη φήμη, στην πελατεία ή στην υπόληψή του, οι οποίες αποδίδονται στη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης ή στην αδυναμία χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας. Επιπλέον δεν ευθύνεται για αστοχίες, καθυστερήσεις συνεργατών της (π.χ. τραπεζικών εταιρειών) εφόσον έχει δώσει η ίδια εμπροθέσμως εντολή για την εκτέλεση ορισμένης υπηρεσίας. 

Εφόσον ένα προϊόν είναι ελαττωματικό ή ελλείπουν οι συνομολογημένες ιδιότητες, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε εφόσον μας ενημερώσετε σε εύλογο χρονικό διάστημα εκτός εάν μια τέτοια ενέργεια είναι είτε αδύνατή είτε απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες από μέρους μας. Σε κάθε περίπτωση εφόσον υφίσταται πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας δικαιούστε να αιτηθείτε τη μείωση του καταβληθέντος τιμήματος ή να υπαναχωρήσετε από τη μεταξύ μας σύμβαση εφόσον δεν πρόκειται για επουσιώδες ελάττωμα.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να σας παραδίδει τα προϊόντα της σε εύλογο χρονικό διάστημα, να έχουν αυτά τις συνομολογημένες ιδιότητες και να μένετε σε κάθε περίπτωση ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες μας και την εξυπηρέτησή σας από εμάς. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει, για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με την Εταιρεία σας στοιχεία που φαίνονται ανωτέρω (βλ. όρο 6).

Ποιος έχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των Εκδόσεων της Εταιρείας;

  Το πλήρες περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας. Επίσης η Εταιρεία διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος λογισμικού, του πλήρους περιεχομένου των Εκδόσεών της, κειμένων, φωτογραφιών και σχεδίων που τυχόν εμπεριέχονται σε αυτές και επομένως προστατεύονται βάσει της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

              Επομένως, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, λήψη, διανομή, μετάδοση, αναμετάδοση, παράνομη παρουσίαση στο κοινό του περιεχομένου της παρούσας Ιστοσελίδας και των Εκδόσεών της ξεχωριστά, με σκοπό να προστατεύεται σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα του δημιουργού. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι η εμφάνιση των βιβλίων στην παρούσα Ιστοσελίδα ή ακόμη και η πώλησή τους σε εσάς αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης και εμπορικής τους εκμετάλλευσης.

  Σε περίπτωση μεταξύ μας διένεξης ή διαφωνίας, ποια Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία και ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο;

   Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα το ελληνικό δίκαιο. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων συμφωνείτε ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ υμών και της Εταιρείας, αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα).

   Προβλέπεται, ακόμη, για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών και η διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, στην οποία μπορείτε να καταφύγετε εφόσον είστε καταναλωτής- φυσικό πρόσωπο. Ο πιστοποιημένος, στην προκειμένη περίπτωση, για τον σκοπό αυτό, Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE)– Συνήγορος του Καταναλωτή, εδρεύουν στην Αθήνα, Λεωφόρος Αλεξάνδρας, αριθμός 144, 11471, τηλ: (+30) 2106460284, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@eccgreece.gr και ηλεκτρονική διεύθυνση: www.synigoroskatanaloti.gr.

   Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε, σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους (βλ. όρο 6) με την Εταιρεία, ώστε να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημά σας.

   Τροποποιήσεις στους παρόντες Όρους.

                Οι παρόντες Όροι μπορούν ελεύθερα να τροποποιούνται από την Εταιρεία και θα δημοσιεύονται προς γνώση σας στην παρούσα Ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε αγορά να ανατρέχετε και να τους ελέγχετε.

    Τελευταία ενημέρωση 18 / 1 / 2022